Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

6 Ocak 2014, Pazartesi 11:31

Hepatit B tarih oluyor

Kli­nik çalış­ma­la­rı An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si’n­de yü­rü­tü­len “te­no­fo­vi­r” et­ken mad­de­li ila­cın ka­ra­ci­ğer kan­se­rin­de­ki te­da­vi ba­şa­rı­sı­na iliş­kin araş­tır­ma, te­da­vi­nin ila­ca kar­şı di­renç ge­li­şi­mi­ni or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı ve 3 yı­lın so­nun­da virüsün kandan tamamen silindiğini ortaya koydu.

Prof. Dr. Ne­ca­ti Ör­me­ci, kro­nik B he­pa­ti­ti­nin bu­gün için te­da­vi edi­le­bi­lir has­ta­lık ol­du­ğu­nu, te­da­vi ol­ma­yan has­ta­la­rın yüz­de 40’ın­da si­roz ge­li­şe­bil­di­ği­ni, si­roz ge­li­şen has­ta­la­rın her yıl yak­la­şık yüz­de 3-5’in­de ka­ra­ci­ğer kan­se­ri ge­liş­me ris­ki ile kar­şı kar­şı­ya ka­lın­dı­ğı­nı söy­le­di.

Vi­rüs kan­da sı­fır­la­nı­yor

Ör­me­ci, şun­la­rı kay­det­ti: “Te­da­vi sü­re­si uza­dık­ça vi­rüs, kan­dan ka­ra­ci­ğer do­ku­sun­dan te­miz­len­di­ği gi­bi ila­ca kar­şı di­renç ge­liş­me ris­ki de yok. Dün­ya­da ilaç kul­la­nı­mı, 6 yı­lı­nı dol­dur­muş olup bu 6 yıl­da vi­rü­sün tü­müy­le kan­dan ve ka­ra­ci­ğer­den si­li­nip atıl­ma ora­nı her yüz has­ta­dan 11’in­de ger­çek­leş­ti. Te­no­fo­vir et­ken mad­de­li ila­cın, uzun kul­la­nım­da si­ro­zu ve ka­ra­ci­ğer kan­se­ri ge­liş­me ris­ki­ni de azalt­tı­ğı ön­gö­rül­mek­te­dir.”


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
İlaçta TEB’in tekelinin kaldırılmasına hazırlanılıyor

Hükümet, Türkiye'de bulunamayan ilaçları yurtdışından getirmeye Yetkili durumda bulunan Türk Eczacılar Birliğinin tekelini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Hükümet, Türkiye'de bulunamayan ilaçları...

Kapat