Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

21 Ekim 2013, Pazartesi 10:03

Tüm hekimler işyeri hekimi olabilecek

İşyeri hekimliği; hekimin mevcut işi ve çalışma saatleri dışında iş yapmasını gerektirdiği gibi standart ve garanti bir iş değildir.

Görüşülecek olan 480 Sıra Sayılı Kanun Tasarısında tüm hekimlere işyeri hekimliği yapma hakkı verilmesi planlanmıştır. Yani işyeri hekimliği uygulaması, mahalli idarelerde ve kurum hekimliklerinde çalışanlar için bir ayrıcalık olmaktan çıkmıştır. Üstelik Kurum hekimlerinin 57 saat olarak kullanabildikleri işyeri hekimliği süresi, yasa ile tüm hekimler için 30 saat olarak sınırlandırılacağından, işyeri hekimliği bulabilen kurum hekimleri mevcut işlerini kaybedecek, bulamayanlar da bir kez daha mağdur olacaklardır. İşyeri hekimliği; hekimin mevcut işi ve çalışma saatleri dışında iş yapmasını gerektirdiği gibi standart ve garanti bir iş değildir. Ödemeler özel kuruluşlar tarafından yapıldığı için, belli bir kriteri yoktur. Özellikle anne olan kurum hekimlerinin mesai saatleri sonrasında işyeri hekimliği yapmaları pratikte mümkün değildir. Asıl önemlisi; döner sermaye uygulamasında olduğu gibi hekim yaptığı işin karşılığı değil, bulabilirse başka bir işin karşılığında ücret almaktadır. Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan Meclise verdiği kanun teklifinde sorunun çözümü için 657 sayılı Kanuna aşağıdaki türden bir maddenin eklenmesini önermiştir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİK

TEKLİFİ
MADDE 1– 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 43- Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile medikolar ve kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve döner sermaye ek ödeme almayan tabip ve diş tabiplerine, yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %700’üne, diğer sağlık personeline %300’üne kadar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ek ödeme yapılır. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez. Bu madde kapsamında ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödeme yapılmaz.” MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Her 8 ilacın 3’ü çöpe gidiyor

Türkiye’yi ‘akıllı ilaç kullanımı’ konusunda uyaran Bakan Çelik “Her yıl ilaçların yüzde 37’si çöpe atılıyor. Bu rakam her 8 ilacın...

Kapat