Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

5 Eylül 2012, Çarşamba 16:57

Ürün koruması ciddi bir tedarik zinciri konusu halini alıyor

“(Tedarik) Zincirinde Sıkıntı” [Pain in the (Supply) Chain] isimli beşinci yıllık UPS anketinden elde edilen verilere göre, dünya genelindeki sağlık sektörü yöneticileri gittikçe daha da karmaşık ve dinamik hal alan bir ortamda sürekli küresel büyümeye kendilerini hazırlamanın yanı sıra tedarik zincirlerine de yatırım yapıyor.

Anketin sonuçları incelendiğinde, karar mercilerinin %83’üne göre, küresel ölçekte sağlık sektörüne yönelik planlanan en önemli iki yatırım stratejisinin; yeni küresel pazarlardan faydalanmak ve yeni teknolojilere yatırım yapmak olduğu görülüyor. Anket katılımcıları rekabet güçlerini arttırmak, ürün bütünlüğünü ve verimliliği sağlamak için önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde bu iki stratejiyi uygulamayı planlıyor. Gelecek üç ila beş yıl boyunca şirketlerin büyüme çalışmalarına ağırlık vermeyi planladığı başlıca dört ülke Çin, Amerika, Brezilya ve Hindistan’dan oluşuyor.

Sağlık sektörünün yetkili mercileri yatırımları planlarken sektörün durumu konusunda “temkinli” kalmayı tercih ediyor. İçinde bulunulan zorlu ekonomik ortamın, maliyetlerin azaltılması yönündeki baskıların ve artan düzenleme ve reformlara ayak uydurulmasının bu konudaki başlıca zorlukları oluşturduğunu ifade ediyorlar.

Ürün koruması ciddi bir tedarik zinciri konusu halini alıyor

TNS tarafından gerçekleştirilen “(Tedarik) Zincirinde Sıkıntı” isimli UPS anketi Amerika, Batı Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da faaliyet göstermekte olan eczacılık, biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve tedarik firmalarını içeren sağlık sektörünün tedarik zinciri konusundaki üst düzey karar mercilerinin görüşlerini yansıtıyor.

Yatırım sinyallerine rağmen küresel büyümenin önündeki engeller halen varlığını sürdürüyor. Ankete katılan yöneticilerin %46’sı en önemli engelin ülke düzenlemeleri olduğunu belirtiyor. Ülke düzenlemeleri geçtiğimiz üç yıl boyunca küresel büyümenin önündeki en önemli engel olmayı sürdürdü. Ankete katılan yöneticilerden sırasıyla %33’ü ve %27’si büyüme karşıtı diğer engellerin fikri mülkiyet haklarının korunması konusundaki endişeler ile ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusundaki kaygılar olduğunu ifade ediyor.

UPS Sağlık Lojistiği Küresel Strateji Departmanı Başkan Yardımcısı Bill Hook şöyle diyor:

“Sağlık firmaları maliyetleri ve küresel uyumluluğu sağlamanın yanı sıra büyüme ve büyümeyi teşvik etme konularında kendilerini baskı altında hissediyor. Bu durum daha küresel esneklik, entegrasyon ve dönüşüm uygulamalarının sağlık sektörüne yönelik tedarik zincirine dahil edilmesi ihtiyacını arttırıyor.”

Başlıca ticari ve tedarik zincirine yönelik endişeler

Katılımcıların %52’si küresel anlamda en önemli endişelerinin düzenlemelerin arttırılması olduğunu belirtiyorlar. %51’i ise mevzuatta gerçekleştirilen sağlık reformu ve diğer değişiklikleri en önemli endişeleri olarak sıralıyorlar. Katılımcıların yarısına yakını (%48) tarafından dile getirilen fikri mülkiyet haklarının korunması konusu bu listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda en çok endişe duyulan bölgeler Amerika ve Asya.

Son beş yıldır sağlık endüstrisinde benimsenen önemli eğilimlerden biri büyümeyi her geçen yıl yeni pazarlara kaydıran firmalar aracılığıyla küresel büyümenin sağlanması.

Tedarik zincirine yönelik en büyük endişe katılımcıların %65’i tarafından dile getirilen düzenlemelere uyum sağlanması konusu. Tedarik zincirine yönelik ikinci en büyük endişe %60’lık bir belirtme oranıyla maliyet yönetimi. Katılımcıların sadece %41’i tedarik zinciri maliyetlerini yönetme konusunda başarılı olduklarını belirtiyorlar. Araştırmada, düzenlemelere uyum sağlanmasının ve tedarik zinciri maliyetlerinin yönetilmesinin ardından, ürün güvenliği ve bütünlüğü konusu %57’lik bir belirtme oranıyla tedarik zinciriyle ilgili olarak dile getirilen önemli endişeler arasında üçüncü olmuş. Yükselen piyasalarda bu konuyla ilgili daha büyük bir endişe duyuluyor, öyle ki anket katılımcıları tarafından birinci veya ikinci sırada belirtiliyor.

UPS Sağlık Sektörü Pazarlama Direktörü Scott Szwast:

“Düzenlemelere uyum sağlanması ve maliyet yönetimi konularındaki endişeler son beş yıl boyunca tedarik zinciri yöneticileri arasında sürekli bir endişe konusu oldu, ancak aynı zamanda ürün güvenliği ve koruması gibi alanlarda da endişelerin arttığını gözlemledik. Bu tür hususlar sağlık sektörü için her zaman önemli olacağından firmalar işbirliğinin arttırılması, segmente dayalı tedarik zincirlerinin benimsenmesi, yenilikçi modellerin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi stratejileri inceleyerek bu doğrultuda olumlu etkiler yaratabilir.”

diyor.

Ekonomi ve endüstriyle ilgili görüşler

Bu anket başlıca ticari endişeleri ve tedarik zincirine yönelik endişeleri ortaya çıkarmanın yanı sıra kendi firmalarına yönelik düşüncelerine bağlı olarak karar mercilerinin ekonomi konusundaki görüşlerini de irdeliyor. Araştırmaya göre Birleşik Devletlerdeki sağlık sektörünün karar mercileri ekonomi konusunda kısmen daha az görüşlere sahip. ABD kökenli karar mercilerinin %53’ü harcamaların kısıtlanması ve diğer kesintiler nedeniyle üzerlerinde hala ekonomik bir etki hissettiklerini belirtiyorlar. Buna karşılık Latin Amerikalı katılımcıların %43’ü, Batı Avrupalı katılımcıların %35’i ve Asyalı katılımcıların %26’sı hala üzerlerinde ekonomik etki hissettiklerini belirtiyorlar.

Ankette ABD kökenli karar mercilerine yeni reform yasası göz önünde bulundurularak sağlık sektörünün içinde bulunduğu durumla ilgili görüşleri de sorulmuş. Katılımcıların büyük bir kısmı (%38) gelişmeler konusunda “temkinli iyimser” olduğunu söylerken, %26’sı görüşlerinin olumsuz yönde olduğunu belirtmiş. %22’lik kısım ise “görüşü olmadığını” söylemiş.

Beş Yıllık Trendler

Son beş yıldır sağlık endüstrisinde benimsenen önemli eğilimlerden biri büyümeyi her geçen yıl yeni pazarlara kaydıran firmalar aracılığıyla küresel büyümenin sağlanması. Küreselleşmenin artmasıyla birlikte sağlık sektörü yöneticileri de ürün koruması ve fikri mülkiyet hakları konusundaki endişelerinin arttığını bildirmeye başladılar. Ürün korumasına yönelik endişeler hem ürün güvenliğini hem de ürün hasarı ve bozulmasını içeriyor. Fikri mülkiyet hakları konusundaki endişelerde ise son üç yıl boyunca sürekli bir artış yaşandığı görülüyor.

Anketle elde edilen beş yıllık veriler sağlık sektörüne yönelik tedarik zincirinin karar mercilerini sürekli olarak zor durumda bırakan “değişmezleri” de içeriyor. Maliyet yönetimi ve düzenlemelere uyum sağlanması konularıyla ilgili endişeler son beş yılda görülen bu tür “değişmezlerin” başında geliyor.

Hook, beş yıllık eğilimlerle ilgili şunları söylüyor:

“Beş yıllık anket eğilimleri sağlık piyasasıyla ilgili duyumlarımızı destekliyor. Endüstri liderlerinden orta büyüklükteki firmalara kadar tüm sağlık firmaları daha işbirlikçi olmanın, tümleşik çözümler üretmenin ve müşteriyle ilgili piyasa bölümleme sorunlarına çözüm getirmenin yollarını arıyor. Bu bilgiler UPS’nin sağlık sektörünün lojistik alanındaki küresel lider konumunu başarıyla sürdürmesi için kritik öneme sahip.”


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Avrupa artan ilaç giderleriyle başa çıkmaya çalışıyor

Avrupa'da sağlık giderleriyle ilgili olarak masrafların kısılması, ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme yöntemlerine yönelik politik reformlara itici güç sağlıyor.

Kapat