Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

26 Haziran 2014, Perşembe 09:52

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kuruluyor

Merkezi İstanbul olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmasını öngören tasarı, TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Komisyon, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı bazı değişikliklerle benimsedi.

Tasarıya göre, sağlık bilim ve teknolojileri alanında hizmet etmek amacıyla kamu tüzel kişiliğine, bilimsel ve idari özerkliğe sahip, özel bütçeli, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kurulacak. TÜSEB’in merkezi İstanbul, ilgili olduğu bakanlık da Sağlık Bakanlığı olacak.

TÜSEB, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı kararları uygulayacak veya bu kararların uygulanmasında eşgüdüm sağlayacak, Ar-Ge yapacak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek sağlayacak, bunları koordine ve teşvik edecek, izleyecek, bu amaçla program ve projeler geliştirecek.

TÜSEB, görevleri kapsamında yurt içi veya dışında, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine veya TÜSEB’e ait sağlık kurumları, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekan ve altyapı, donanım, finansman dahil her türlü kaynağı, iş birliği veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanabilecek veya kullandırabilecek.

TÜSEB, 3 birimden oluşacak 

TÜSEB, yönetim kurulu, yüksek danışma kurulu ve başkanlıktan oluşacak. Yönetim kurulu, Sağlık Bakanı’nın başkanlığında, Bakanlık Müsteşarı, başkan ve Bakan tarafından seçilecek iki üye ile iki enstitü başkanı olmak üzere yedi üyeden oluşacak.

“Başkanlık  projeleri dahil, kamu kaynağı kullanılacak ve tutarı 1 milyon TL’nin üzerindeki TÜSEB’in faaliyet alanı kapsamındaki  Ar-Ge projelerine, bilim kurullarının görüşlerini de alarak izin vermek” Yönetim Kurulunun görevleri arasında yer alacak. Bu tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Yüksek Danışma Kurulu, Bakanın başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Başkan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanları, Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından seçilecek altı üye olmak üzere, toplam 25 üyeden oluşacak.

Başkanlık, başkan, genel sekreterlik ile başkana bağlı olarak faaliyet gösteren enstitülerden kurulacak. Başkan, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak. Süresi biten başkan, iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilecek. Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilebilecek.

Enstitü başkanları Bakan tarafından atanacak

Genel sekreter, başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından atanacak. Enstitü başkanları,bBaşkanın teklifi üzerine Bakan tarafından üç yıllığına görevlendirilecek. “Enstitü başkanlarının 1 milyon TL altındaki Ar-Ge proje teklifleri hakkında karar vermek” başkanın görevleri arasında yer alacak. TÜSEB bünyesinde, Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü kurulacak.

Bu enstitüler dışında, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, TÜSEB’in merkezi dışındaki illerde de olmak üzere yeni enstitüler kurulabilecek. Enstitüler bünyesinde, ihtiyaca göre bilim kurulları oluşturulabilecek. Başkanlık personeli, İş Kanunu hükümlerine  tabi olarak  çalıştırılacak. Başkanlığa 400 kadro ihdas edilecek.

Başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter ve enstitü başkanlarında, en az doçent derecesine sahip olması, İngilizce, Almanca  ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi, en az 10 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olması şartı aranacak. Başkanlıkta çalıştırılacak yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmayacak.

Enstitülerde Ar-Ge projelerinin gerektirdiği niteliklere sahip olanlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere, belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilebilecek. Yabancı uyruklu uzmanlar bir yıla kadar çalıştırılabilecek. Devlet memurları ile öğretim elemanları, Başkanlık kadrolarında istihdam edilebilecek.

3 yıl süreyle TÜSEB’de görevlendirilebilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışanlar, başkan tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok 3 yıl süreyle TÜSEB’de görevlendirilebilecek. Süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilecek.  Bu şekilde görevlendirileceklerin sayısı toplam kadro sayısının yarısını geçmeyecek. Başkan ve diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı, bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

TÜSEB bünyesinde yürütülen projelerin gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkan fikri ürünler üzerindeki haklar TÜSEB’e ait olacak. TÜSEB tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla, proje sözleşmesinde belirlenen oranda proje teşvik ikramiyesi ödenebilecek. Başkanlıkça görevlendirilecek hakem, panelist ve benzeri kişilere ayda altı güne kadar, Başkan tarafından belirlenecek tutarda huzur hakkı ödenecek.

TÜSEB’in gelirleri, genel bütçeden yapılacak yardımlar, faaliyet gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan, şirketlerin ve teknoparkların karlarından, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ile iş birliklerinden, fikri haklardan, bağış ve vasiyetlerden, müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve gelirlerin nemalarından oluşacak.

TÜSEB’in görevleriyle ilgili  yaptığı  faaliyetlerden elde  ettiği   gelirleri  dolayısıyla   kurumlar   vergisi   açısından   iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

TÜSEB’e makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar  vergisi  beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Başkanlık, Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından,  damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu  taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf olacak.

TÜSEB, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilecek.

Başkanlık,  yapacağı  araştırma  ve incelemeler için hiçbir ilmühaber,  ruhsatname  veya imtiyaz almak zorunda olmayacak.

Devlet malı hükmünde olacak 

TÜSEB,  Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmayacak.

Başkanlığın malları, devlet malı hükmünde olacak.

Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde, yüksek lisans, doktora, eczacılık, veteriner hekimlik, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile doktora  sonrası bilimsel  çalışma yapanlar,  bu  eğitim ve çalışmalarını enstitülerde yapabilecek.

Başkanlık, görevleri kapsamında Ar-Ge konuları için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara ait olanlar dahil tüm yükseköğretim kurumlarından talep edebilecek. Kendilerinden bilgi talep edilenler, fikri haklarısaklı kalmak kaydıyla, bu bilgileri vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden gizli mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilecek.

Görevlendirme iki yılı geçemeyecek

Döner sermaye hesabı, her bir kamu hastane birliği bazında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, aday öğretmenlerin sınavlarını yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapabilecek.

Veteriner hekimlikte uzmanlık yapılabilecek.

Yeni kurulan devlet üniversitelerinde ortaya çıkan öğretim üyesi açığının kapatılmasına katkıda bulunmak amacıyla, vakıf üniversitelerine yapılan görevlendirme iki yılı geçemeyecek. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyelerine idari görev verilemeyecek.

Öğrenim süreleri ve sınav hakları

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,  her  dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami  4 yıl, öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programlarını azami 7 yıl, öğrenim süresi 5 yıl olan lisans programlarını azami 8 yıl, öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programlarını azami 9 yıl içinde tamamlamak zorunda olacak.

Hazırlık eğitim süresi azami iki yıl olacak. Azami süreler içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi  nedeniyle öğrencilerin  ilişikleri  kesilmeyecek.

Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil eğitimi verilemeyecek ancak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilecek. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin  programdan ilişiği kesilecek. Öğretim dili tamamen   veya  kısmen  yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim  kurumlarında  öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilecek. Ayrıca, bu öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program  bulunmaması   halinde  talep  etmeleri  durumunda,  Ölçme, Seçme  ve  Yerleştirme Merkezi Başkanlığı  tarafından  bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı  yıl itibarıyla, öğrencinin  üniversiteye  giriş puanının, yerleştirileceği  programa kayıt yaptırmak  için aranan taban  puanından  düşük olmaması  şartıyla  öğretim  dili  Türkçe  olan  programlardan   birine merkezi olarak yerleştirilebilecek.

Ancak bu süreler sonunda  kayıtlı olduğu öğretim  kurumundan  mezun olabilmek  için son sınıf  öğrencilerine,  başarısız  oldukları  bütün dersler  için iki ek sınav  hakkı  verilecek.

Bu sınavlar  sonunda  başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı tanınacak.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle  ilişikleri  kesilme  durumuna  gelen  son dönem  öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız  sınav hakkı tanınacak.

Açılacak sınavlara,  üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim  yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş  sayılacak ve  bu haktan  yararlanamayacak.  Sınırsız  hak  kullanma   durumunda   olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Ancak  bu  öğrenciler,  sınav  hakkı  dışındaki  diğer  öğrencilik haklarından yararlanamayacak. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı olmayacak.

Diploma programlarının  hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve  dört,  beş  ve  altı  yıllık  lisans  programlarından   bu  süreler sonunda  mezun  olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınacak.

Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretini yüzde elli fazlasıyla ödeyecek.

Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruluyor

İstanbul’da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi  adıyla bir devlet üniversitesi kuruluyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Tasarıya göre, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte mali borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak YÖK tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf üniversiteleri hakkında, verilen süre içerisinde mal durumunun düzeltilmemesi halinde YÖK gerekli tedbirleri alacak.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarının denetimi ve bu denetimi sonucu ilgili yükseköğretim kurumu hakkında yol gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelererası Kurul’un görüşü alınarak çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Yükseköğretim kurumlarında  kayıtlı  olan  öğrencilerin öğrenim süreleri ve sınav haklarının yeniden düzenlenmesindeki azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacak.

Yükseköğretim kurumlarından tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna 5 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde takip eden eğitim-öğretim  yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Sağlık bilimleri alanında önlisans diploması almış olanlara, Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği ilişkili alanlarda,   Sağlık   Bakanlığı’nda çalışanlara öncelik tanınarak lisans  tamamlama eğitimi yaptırılacak. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulu’nun  belirleyeceği  alanlarda  uzaktan  eğitim metotları ile verilebilecek.

Yeni üniversite

İstanbul’da “Sağlık Bilimleri  Üniversitesi”  adıyla  yeni bir devlet üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Üniversitenin yönetim organları, Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen organlar ile mütevelli heyetinden oluşacak. Mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı,  rektör, bakanın seçeceği  bir üye il  Yükseköğretim Kurulu  tarafından  seçilen profesör  unvanına  sahip  bir üye olmak  üzere, toplam  5 üyeden  oluşacak. Mütevelli heyeti başkanı, Sağlık Bakanı olacak.

Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, öğretim üyesi kadrolarının tahsisi ve kullanımı bakımından üniversitenin uyulama ve araştırma merkezi olarak kabul edilecek.

Marmara  Üniversitesi adına  tahsisli  olan  Haydarpaşa  Kampüsü,  Türkiye  Sağlık  Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilecek.

Yatay geçiş yapan öğrenciler

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurulu, oda Genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegeler ile tabii delege olan oda başkanlarından oluşacak.  Üye sayısı 200’e kadar olan odalar 5, 500’e kadar olan odalar 7, bine kadar olan odalar 10 asıl ve aynı sayıda yedek delege seçecek. Üye sayısı binden fazla olan odalar 10 delege ilave olarak her 500 için ayrıca bir asıl ve yedek delege seçecek.  Merkez yönetim kurulu, iki yıllık dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından delegeler ve Birlik Merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen 11 üyeden oluşacak.

Odalar, düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki üç ay içinde oda genel kurulunu toplayarak birlik genel kurulu delegelerini seçecek. Seçili delegelerin görev süresi bir sonraki oda genel kuruluna kadar olacak.

Üniversitelerde yatay geçiş yapan öğrenciler,  ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorunda kalmayacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyesi olacak. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü kaldırılacak.

Dershaneler için düzenleme

Tasarıda önergeyle yapılan değişiklikle, alkollü içki satılan yerler ile dönüşüm programına alınan dershane ve öğrenci etüt merkezleri arasında en az 100 metre mesafe bulunmasına ilişkin yasal zorunluluk, söz konusu eğitim kurumlarının dönüşümü için 2018-2019 öğretim yılının bitimine kadar öngörülen geçiş sürecine mahsus olmak üzere uygulanmayacak.

14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK’larda  Değişiklik Yapan Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan belde ve köylerde istihdam edilen ebe ve hemşireler,  haIen görev yaptıkları  yerlerde çalışmaya  ve  mevzuatta  kendileri  için  öngörülen haklardan  aynı şekilde yararlanmaya devam edecek.  Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle vekil ebe ve hemşire istihdam edilebilecek.

Görevde yükselme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılıyor. Buna göre, şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması gerekecek. Ancak ilçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmayacak.

Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına yazılı sınavı kazananlar arasından puan üstünlüğü uygulanmak üzere sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar bakanlıkça belirlenecek.

Düzenleme, kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ve bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanacak.

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına dair kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler, ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, Kamu Hastane Birliklerinde hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilebilecek. Bu görevlendirilmeden dolayı herhangi bir ödeme yapılmayacak.

TÜSEB’in 2014 yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Türkiye Kanser Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 6 ay içinde faaliyete geçirilecek. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün kaldırıldığı tarihte devam eden iş ve işlemleri ile yürüttüğü projeler,  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanacak.

“Nöbetin problem yapılmasına üzüldüm”

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, muhalefet milletvekillerinin “Sağlık Bakanlığı’nın üniversite kurduğu” yönündeki eleştirilerini yanıtlarken, söz konusu üniversitenin YÖK çatısı altında ve belirlenen kurallara tabi olacağını belirterek, bunun için yasal dayanağın olduğunu söyledi. “Tıp fakültesi veya tıp öğrencisi açığını kapatmak gibi bir derdimiz yok” diyen Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık vermedeki iddiasından kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini söyledi.

Müezzinoğlu, “Tıp eğitimi zayıflarsa, 5 yıl sonra mahcup olacağımız durumları yaşarız. Özel sektörün önünü asla kesmedik. Bizim kimseyle rekabet etme derdimiz yok. Birlikte ve dengeli şekilde sağlık sunumunu yapmalıyız”dedi.

Komisyon’da aile hekimlerinin nöbet tutması, uzun süre tartışldı.

Müezzinoğlu, sağlıkta bir alanda nöbet olmadığı anlayışının sektöre yapılabilecek en büyük kötülük olacağını ifade ederek, “Hiçbir sağlıkçı benim alanım nöbetsiz dememeli. Aile hekimlerimizin muhatap olduğu kitlenin karşısında daha geniş zamanlı bulunmasını ve bunun karşılığında nöbet ücreti almasını istiyoruz.  Nöbetin problem ediliyor olmasına meslektaş olarak üzüldüm. Bu meslek nöbetsiz olmaz. Konumuzu, uzvumuzu köreltmeye hakkımız yok. Algının böyle yerleşmesine destek olmak en büyük haksızlık olur” diye konuştu.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Fazla doğum yapmak kalp krizi nedeni olabilir

Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırma 4 ya da daha fazla çocuğa sahip kadınların kalp krizi geçirme riskinin 2 kat fazla...

Kapat