Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

7 Ekim 2013, Pazartesi 10:31

Türkiye ilik bağışında dünya sonuncusu

Türkiye’de geçen yıl 152 kişi ilik bulamadığı için hayatını kaybetti. 670 kişi nakil için bekliyor. Dünya Kemik İliği Bankası’na göre Türkiye 34 bin olan bağışçı sayısıyla dünya sıralamasında sonuncu.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye­’de uzun za­man­dır tar­tı­şı­lan ke­mik ili­ği na­kil­le­ri­ni ma­sa­ya ya­tır­dı. İlik nak­li ko­nu­sun­da ay­rın­tı­lı bir ra­por ha­zır­la­yan ba­kan­lık, dün­ya ül­ke­le­ri­ni in­ce­le­me­ye al­dı. Bugün Gazetesi’nin haberine göre; bu­na gö­re dün­ya­da her yıl 60 bin ilik nak­li ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di. Dün­ya Ke­mik İli­ği Ban­ka­sı­’na en faz­la ba­ğı­şı 7 mil­yon 100 bin ile ABD ya­par­ken, en az ba­ğı­şı ise 34 bin ile Tür­ki­ye­’nin yap­tı­ğı sap­tan­dı.Ra­po­ra gö­re, dün­ya­da yıl­da 60 bin kök hüc­re nak­li ya­pı­lır­ken, bun­la­rın 25 bin­den faz­la­sını ak­ra­ba dı­şı na­kil­ler oluş­tur­du. Tür­ki­ye­’de na­kil sa­yı­sı 2002’de 443 iken ge­çen yıl 2 bin 593 ol­du. Bun­la­rın bin 416’sı ak­ra­ba, bin 177’si ise ak­ra­ba dı­şı na­kil ola­rak ger­çek­leş­ti.

450’Sİ ÇOCUK

Gö­nül­lü ba­ğış­çı sa­yı­sı­nın iyi ol­du­ğu ül­ke­ler­de na­kil­le­rin yak­la­şık yüz­de 45-69’u ak­ra­ba dı­şı ve­ri­ci­ler­den ya­pıl­mak­ta iken, Tür­ki­ye­’de ak­ra­ba dı­şı na­kil ora­nı yüz­de 14 ola­rak kal­dı. Has­ta­la­ra uy­gun ilik bu­lu­na­bil­me­si için Tür­ki­ye­’de 34 bin olan ve­ri­ci sa­yı­sı­nın 250 bi­ne çık­ma­sı ge­rek­ti­ği ak­ta­rıl­dı.

Ra­por­da Tür­ki­ye­’de 450’si ço­cuk top­lam 670 has­ta­nın na­kil için bek­le­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Ge­çen 152 ki­şi uy­gun ilik bu­la­ma­dı­ğı için ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kök hüc­re nak­li ih­ti­ya­cı olan has­ta­la­rın kı­sa sü­re­de te­da­vi ol­ma şan­sı­nın, ve­ri­ci sa­yı­sı­nın art­ma­sı ile müm­kün ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Bu kap­sam­da şart­na­me­si ha­zır­la­nan TÜRK­KÖK pro­je­si­nin 2 haf­ta için­de iha­le­ye çı­ka­ca­ğı bil­di­ril­di.

ABD bağışta birinci

ABD: 7 milyon 100 bin

Almanya: 4 milyon 500 bin

İngiltere: 832 bin

İtalya: 365 bin

Fransa: 215 bin

Türkiye: 34 bin


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Kırkayağın zehri acının beyne gönderilmesini engelliyor

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bilimadamları, "Scolopendra subspinipes mutilans" türü kırkayağın zehriyle avını felç edebildiğini, bu zehrin acıyla mücadele edilebilmesini sağlayan bir...

Kapat