Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

25 Mayıs 2011, Çarşamba 17:53

Tam Gün Yasası ile hekimlerde devamlı-kısmi statü ayrımı kaldırıldı

Tam Gün Yasası ile hekimlerde devamlı-kısmi statü ayrımı kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadro atamalarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları içeren yönetmelik değişti.

Son birkaç yılın önemli konuları arasında yer alan ve halk arasında kısaca Tam Gün Yasası olarak bilinen kanun, geçtiğimiz günlerde resmiyet kazandı. Ardından, üniversite hastanelerinde görev yapan akademisyen hekimlerin durumlarına netlik kazandırmaya yönelik girişimlerde bulunan Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ile birlikte çalışarak bu yılın Ocak ayı içerisinde YÖK Kanunu’nda da profesör ve doçent statüsündeki hekimlerin durumuna ve telif ödemelerine ilişkin bazı değişikler yaptı. Yapılan bu değişiklikler, zaten katı bir şekilde uygulanan üniversite döner sermaye hükümlerinde daha da katı bir düzenlemeye geçilmesine neden oldu. Ocak 2011’de yürürlüğe girecek konunun ayrıntıları ve geçtiğimiz ayın önemli diğer gelişmeleri şöyle:

 • 20.01.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından “İlaç Takip Sistemi ile Karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi” konulu ve 2010/11 sayılı bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile İlaç Takip Sistemine kaydedilerek SGK’ya yapılacak faturalandırılma işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • 23.01.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararı sonrasında ne şekilde hareket edilmesi gerektiğine ilişkin olarak Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nce yapılan başvuru sonucunda gerekli onay ve izinleri almış ancak henüz başlamamış klinik araştırmalar ile halen devam etmekte olan klinik araştırmalara gönüllü alımını olumsuz etkileyebileceği öngörüldüğünden, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar gönüllülerin bilgilendirilmesinin “üzerinde yapılacak araştırmaya gönüllü olarak katılmayı düşünen kimsenin, tamamen bu konunun dışında olan yetkin bir kişi tarafından bilgilendirilmesi” şeklinde olacağı belirtilmiştir.
  Gönüllülerin eksiksiz bilgilendirilmesi, gönüllü hakları ve güvenliği yönünden çok önemli olduğu için bilgilendirme işlemini yapacak yetkin bir kişinin araştırma konusuyla yakından ilişkili alanda uzman hekim olması; araştırma protokolü ve gönüllüye yapılacak uygulamalar hakkında araştırmanın sorumlusu (sorumlu araştırmacı) veya onun araştırma ekibi içerisinden görevlendireceği uzman bir hekim tarafından araştırma hakkında bilgilendirilmesi zaruridir.
  Ayrıca belirtilen şekilde alınan gönüllü olurunun, söz konusu yetkin kişinin özgeçmişi ile araştırma ekibinden bir hekim tarafından çalışma hakkında bilgilendirildiğine dair düzenlenecek ıslak imzalı belgenin araştırma dosyasına konulması ve araştırmalara ilişkin güvenlik bildirimlerinin “Klinik Araştırmalarda Meydana Gelen Advers Olay/Reaksiyon Raporlarının Toplanması, Doğrulanması ve Sunulmasına İlişkin Kılavuz” doğrultusunda yapılması gerektiği de ifade edilmiştir.
 • 26.01.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına firma ve bayi kayıtlarına ilişkin olarak “2010/1” ve “2010/2” sayılı duyurular yayımlanmıştır.
 • 27.01.2010 tarihinde İEGM tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu’nca alınan karar gereğince, sibutramin etken maddesi içeren müstahzarların ruhsatlarının askıya alınmasının uygun bulunduğu duyurulmuştur.
 • 28.01.2010’da SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından “Ödeme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’nin 5-1-j ve 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu ve 2010/16 sayılı bir genelge yayımlanmıştır. Genelge ile “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j ve 7. maddesine göre Sağlık Uygulama Tebliği’nin eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapılmış ve 28.01.2010’da yürürlüğe girmiştir.
 • 29.01.2010 tarihinde SGK Başkanlığı tarafından özel hastaneler ile vakıf üniversitelerinin puanlandırılması hakkında duyuru, 800-1000 arası puan alıp yüzde 70 İlave Ücret Alabilecek Hastaneler Listesi ve “Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.
 • 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, kamuoyunda “Tam Gün Yasası” olarak da anılan 5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile diğer muhtelif kanunların yanı sıra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda (YÖK Kanunu) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik öncesinde YÖK Kanu-nu’nun 36. maddesine göre kısaca, profesör ve doçentler, devamlı ve kısmi statüde olmak üzere iki gruba ayrılmakta, devamlı statüde görev yapan personelin özel kanunlarla verilen görevler ve telif hakkına konu çalışmalar haricinde başka bir çalışma yapamayacakları öngörülmekteydi. Söz konusu değişiklikle, profesör ve doçentlerle sınırlı olmamak üzere devamlı-kısmi statü ayrımı kaldırılmış ve öğretim elemanlarının çalıştıkları kurumdan başka bir iş göremeyecekleri prensibi tekrarlanmıştır. Bunun yanı sıra, öğretim elemanının görevi ile bağlantılı olarak verdiği hizmetin karşılığında telif ücreti ödenmesi durumunda ödemenin döner sermaye hükümlerine göre yapılacağı öngörülmüştür.

Buna göre, öğretim elemanlarına görevleriyle bağlantılı olarak verdikleri hizmetler karşılığında telif ücreti ödenmesi gerektiği takdirde, bu bedelin yine 5947 sayılı kanunla değiştirilen 58’inci madde hükümlerine göre döner sermaye idarelerine yatırılması gerekecektir. Kanunun değişiklikten önceki hükümlerine göre zaten sınırlı olarak mümkün olan telif hakkı ödemesi, değişiklikle döner sermaye hükümlerine de tâbi tutulmak suretiyle daha katı bir düzenlemeye tâbi kılınmıştır. 36’ıncı maddede yapılan bu değişiklik, yayım tarihinden itibaren bir yıl sonra, yani 30.01.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • 02.02.2010 tarihinde İEGM tarafından ilaç takip sistemi hakkında bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda, Sağlık Bakanlığı’nca yapılan değerlendirmeler sonucu, ilaç takip sisteminin işlediği, eczanelerden kayıt ve satış işlemlerinin yapılabildiği ve Bakanlıkça da izlenebildiğinin tespit edildiği, yeni bir erteleme yapılmaması ve uygulamanın başlatılması uygun bulunduğu belirtilmiştir. Bugün itibariyle İTS ile ilgili tüm mevzuatın yürürlükte olduğu sistem, üreticiler, SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan şekilde işletildiği duyurulmuştur.
 • 02.02.2010 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından “Danıştay kararı” konulu ve 2010/18 sayılı bir genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile SGK aleyhine işitme cihazları ile ilgili açılan davalar neticesinde; Danıştay 10. Dairesi’nin 17.11.2009 tarih ve 2009/9861 E.sayılı kararı ile “(…) 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin İşitme Cihazları başlıklı 20.3.7. maddesinin 6. fıkrasındaki SUT eki EK-5/C listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak” ibaresinin ve bu ibarenin göndermede bulunduğu EK-5/C listesindeki 207.702 koduyla yer alan dijital işitme cihazı bedeli olarak 350 TL ödeneceği yolundaki kuralın ve eksik ödemeye ilişkin uygulama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca yine Danıştay 10. Dairesinin 08.12.2009 tarihli kararı ile “( … )2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin İşitme Cihazları başlıklı 20.3.7. maddesinin 6. fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına” karar verildiği belirtilmiştir. SGK kapsamındaki kişilerin kullanmakta oldukları işitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için; 2008 yılı SGK SUT’un “20.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılmasının uygun görüldüğü duyurulmuştur.
 • 04.02.2010 tarihinde SGK tarafından istisnai durumlarda muayene katılım paylarının tahsili hakkında duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruda; birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliklerindeki muayene katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı ise sağlık kurumunca (muayene sonrası reçete düzenlenmemiş ise 3 TL’lik indirim uygulanarak) kişilerden tahsil edileceği belirtilmiştir.
 • İstanbul Eczacı Odası tarafından 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasının “z” bendinin; 8, 9 ve 15’inci maddelerinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde 2009/7501 E. sayı ile ikame edilen davada 15.12.2009 tarihinde verilen karar ile söz konusu maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 • 07.02.2010 tarih ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

09.02.2010 tarihinde 22.02.2010 tarihine kadar görüşler bildirmek üzere SGK Başkanlığı tarafından 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği Taslağı yayımlanmıştır.

 • 10.02.2010’da SGK tarafından “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu ve 2010/23 sayılı bir genelge yayımlanmıştır. Genelge ile SUT eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapılmış ve 11.02.2010’da yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Farmavita İlaç Türkiye
2009’da %300’ün üzerinde büyüdük

Farmavita İlaç, 2009'un son günlerinde, Danimarkalı Pharma Nord'un geniş çaplı klinik deneyler sonrasında GMP standartlarında üretilerek piyasaya sürülen ürünlerinin Türkiye'deki...

Kapat