Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

23 Ocak 2014, Perşembe 13:48

Reçetesiz gözlük ve lens satışı yapılamayacak

Sağlık Bakanlığı, reçetesiz ilaç satışının yasaklanmasının ardından numaralı gözlük ve her türlü lens satışını da takip edecek. Yeni çıkarılan ve yürürlüğe giren Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik’le müesseselerin, reçetesiz olarak numaralı gözlük camı ve her türlü kontak lens satışı yasaklandı.

Ayrıca optisyenler, her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmayacak veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulunduramayacak. Reçetesiz numaralı gözlük camı ve her türlü kontakt lens satışı yapanlar, altıbin Türk Lirası idarî para cezası verecek ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmekten men edilecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hazırladığı ‘Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik’ yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, optisyen unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılışına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müessesesinin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usûl ve esaslar belirlendi. Optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim veren meslek yüksekokullarından mezun olanlar veya bu konuda yurt dışındaki bir eğitim ve öğretim kurumundan alınmış diplomalarının denkliği yetkili makamlarca kabul edilenler optisyen unvanını kullanmak suretiyle tabiplik yapmamak kaydıyla, göz hastalıkları uzmanı tabipler, gözlükçülük ruhsatnamesine sahip olanlar, gözlükçü unvanını kullanmak suretiyle optisyenlik mesleğini icra edebilecek.

MARKET BÜNYESİNDE OPTİSYENLİK MÜESSESESİ AÇILAMAYACAK

Bizzat mesul müdürlük görevi üstlenilmek suretiyle optisyen veya gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olanlar ve göz hastalıkları uzmanı tabipler, optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olan bir kimseyi mesul müdür olarak çalıştırmak kaydıyla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri optisyenlik müessesesini açmaya yetkili olacak. Optisyenlik müessesesi açılacak yerlerin kullanım alanının asgarî 25 metrekare olması ve bu alanın en az 4 metrekaresinin atölye olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Göz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra ettiği özel muayenehane, sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bina, müştemilatı ve hizmet veren sağlık tesisine ait, sağlık imarlı alanı ile market ve süpermarket bünyesinde optisyenlik müessesesi açılamayacak. Müessesede yazışma, kayıt ve benzeri işlemler bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilecek. Ancak bilgisayarda kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin bulundurulma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak. Bilgisayar kayıtlarının ve yazılı kayıt sisteminin düzenli tutulmasından ve birbiriyle tutarlı olmasından mesul müdür sorumlu olacak. Müessesenin faturalarında, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesinin tarihinin ve sayısının belirtmesi zorunlu olacak.

Optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklâmı yapılamayacak. Optisyenlik müesseseleri tabelaları, vitrinleri ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kullanamayacak. Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını yaptığı optik ürünler ile bu ürünlerin fiyatları ve anlaşma yapılan kurumların isimleri belirtilebilecek.

KALDIRIMLARA SEYYAR VEYA SABİT LEVHA KONULAMAYACAK

Müesseselerin, reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri yasaklandı. Ayrıca, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere, her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurulamayacak. Optisyenlik müessesesinde, reçetesiz her türlü kontakt lens satılmasına da yasak geldi. Her türlü kontakt lens uygulaması, lens uygulamasıyla ilgili alet bulundurulmasına da izin verilmeyecek. Optisyenlik mesleğini icra edenler, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapamayacak ve müesseselerini muayenehane gibi kullandıramayacak. Optisyenler, başka bir unvan kullanmayacak veya optisyenlik müesseselerinde gerçeğe aykırı reklâm yapamayacak. Optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olanların, birden fazla müessesenin mesul müdürlük görevini üstlenemeyecek. Optisyenlik müesseselerince cadde, sokak veya kaldırımlara seyyar veya sabit levha konulamayacak. Optisyenlik mesleğini icra edenler, kişileri, herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşuna veyahut tabibe yönlendirmesi veya buralardan kendi müesseselerine hasta yönlendirmesi, bunlara aracılık etmesi de yasaklandı. Müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılmayacak.

UNVANI OLMADIĞI HALDE OPTİSYENLİK YAPANLARA 35 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Optisyenlik müessesesi, kurum veya il müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenecek. Olağan denetimler il müdürlüğünce yılda en az iki kez yapılacak. Şikâyet, soruşturma veya kurumun talebi üzerine olağan dışı denetimler yapılabilecek. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, müesseseye ait denetim defterine yazılacak. Denetimler, denetim işlemi için il müdürlüğü tarafından görevlendirilen, biri sorumlu olmak kaydıyla, en az üç personel tarafından gerçekleştirilecek. Üst üste iki denetimde mesul müdürün görevinin başında bulunmadığının tespit edildiği ve geçerli mazeretin bulunmadığı durumlarda altıbin Türk Lirası idarî para cezası kesilecek. İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, mesul müdür tarafından bildirimde bulunulmadan, bir aydan fazla süre ile kapalı olduğu tespit edilen optisyenlik müessesesinin ruhsatı iptal edilecek. Denetimlerde müessesede bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme, araç-gereç ve donanımda eksiklik tespiti halinde eksiklik giderilene kadar faaliyeti durdurulacak. Reçetesiz numaralı gözlük camı ve her türlü kontakt lens satışı yapanlara altıbin Türk Lirası idarî para cezası verilecek ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmekten men edilecek. Müessesede Kontakt Lens uygulaması yapılıyorsa idari para cezası verilecek. Optisyen unvanını haiz olmadığı hâlde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilân edenlere otuzbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilerek müessesesi kapatılacak.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
LG Lifeband, günlük hayatın kaydını tutuyor

Akıllı saatler kadar yetenekli LG Lifeband, günlük aktivitenin tüm kaydını tutarken telefon ve müzik yönetimi konusunda yardımcı oluyor. OLED ekranında...

Kapat