Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

25 Mart 2014, Salı 14:07

Polikliniklere 2 doktor şartı geliyor

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, yö­net­me­lik­te yap­tı­ğı ye­ni dü­zen­le­mey­le özel po­lik­li­nik­ler­de en az 2 dok­tor kad­ro­su bu­lun­ma­sı­nı zo­run­lu ha­le ge­ti­ri­yor.

Ye­ni dü­zen­le­me­de dok­tor kad­ro­su 2’nin al­tı­na dü­şen po­lik­li­nik­ler mu­aye­ne­ha­ne­ye dö­nüş­tü­rül­me­den ka­pa­na­cak. Yö­net­me­lik­te ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le fa­ali­yet­te ol­ma­yan sağ­lık ku­ru­luş­la­rı baş­ka sağ­lık ku­rum­la­rı­na dev­re­di­le­me­ye­cek ya da bir­leş­ti­ri­le­me­ye­cek.

Dü­zen­le­me­de 2013 yı­lı so­nun­da emek­li ol­muş tüm dok­tor­la­ra, 6 ay içe­ri­sin­de baş­vu­ru yap­ma­la­rı ha­lin­de, özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da kad­ro dı­şı ge­çi­ci ola­rak ça­lı­şa­bil­me ola­na­ğı da ge­ti­ril­di. Mu­aye­ne­ha­ne­si bu­lu­nan ta­bip­ler, res­mi ça­lış­ma sa­at­le­ri dı­şın­da özel has­ta­ne­ler­de sa­de­ce nö­bet tu­ta­bi­le­cek. Özel has­ta­ne­de kad­ro­lu ola­rak ça­lı­şan ta­bip­le­r de baş­ka il­de­ki A ve B ti­pi tıp mer­kez­le­rin­de kad­ro dı­şı ge­çi­ci ça­lı­şa­bi­le­cek.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Beyine kasıktan müdahale

Halk arasında daha çok kalp anjiyosu olarak bilinen ve kalp damar hastalıklarının tesbit edilmesinde kullanılan kasıktan müdahaleler, yeni gelişmeler sayesinde...

Kapat