Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

1 Temmuz 2014, Salı 13:42

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişik

Özel hastaneler,şikayet, soruşturma veya olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenecek. 

Özel hastaneler, şikayet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenecek.

Sağlık Bakanlığı’nın ”Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, özel hastanelerde ameliyathanenin yönetimi, hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilecek.

 Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, 1 seyyar röntgen cihazı bulunacak ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması zorunlu olacak.

Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde de hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunlu tutulacak. Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği genetik laboratuvarını, bağımsız ya da biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilecek.

Hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarını da kurabilecek.

Hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak kullanım alanları kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınacak ve kamera görüntüleri en az iki ay süre ile saklanacak.

Özel hastanenin tabelasına veya basılı evrakına, ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamayacak.

Özel Hastane isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamayacak.

Özel hastanelerde, hastaların dini gereklerini yerine getirebilecekleri mekan ayrılacak.

Hastaneler düzenli olarak denetlenecek

Özel hastaneler, şikayet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenecek. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

Denetimde tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin yönetmelikte belirlenen süreler zarfında giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise hemen giderilmesi hususu, mesul müdüre yazılı olarak bildirilecek. Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksiklik veya usulsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti halinde yönetmelikte yer alan müeyyideler valilikçe uygulanacak. Özel hastanenin tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan müeyyideler, faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanacak.

Özel hastanelerde eksiklik tespit edilen birimin faaliyeti Bakanlığın kararı üzerine valilikçe şu durumlarda durdurulacak:

”Özel hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlık dallarında yönetmeliğe göre gerekli olan uzman tabip bulundurulmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar, özel hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlık dallarındaki kliniklerin tıbbi donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar, yönetmelikte öngörülen, uzman tabipler hariç olmak üzere asgari sağlık personeli bulunmaması halinde, personelin özelliği, sayısı ve çalıştığı birim nazara alınarak verilen sürede personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinceye kadar, hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar durdurulacak.”

Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel hastanenin faaliyeti Bakanlıkça en fazla üç yıl süreyle askıya alınabilecek.

Amaç dışı faaliyet gösterilmeyecek

Özel hastanede amacı dışında faaliyet gösterilemeyecek, özel izne tabi hizmet birimleri Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açılamayacak ve buralarda hizmet verilemeyecek.Özel hastanelerde Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen hiçbir tıbbi işlem yapılamayacak. Özel hastanelerde hasta mahremiyeti ile hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemeyecek.

Özel hastanenin denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılacak. Eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralanın talebi halinde yeniden verilecek. Özel hastanenin faaliyetinin durdurulması halinde devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorunda olacak.

Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenecek. Öte yandan yönetmelik ile müeyyideler ve acil serviste bulundurulması gereken asgari ilaç listesi yeniden belirlendi.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Akciğer hastalarına yeni umut

Türkiye’de ilk kez Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan “Ex-vivo perfüzyon” yöntemi, KOAH ya da herhangi...

Kapat