Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

24 Temmuz 2014, Perşembe 10:28

Hastanelere dürüst hekim şartı geliyor

SGK, hekimlik mesleğini kötüye kullanıp devleti zarara uğratan hekimlerin özel hastanelerde yaptığı muayene ya da ameliyat gibi hizmetlerin bedelini hastanelere ödemeyecek. Ruhsat iptali için de Sağlık Bakanlığı’na başvuracak.

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık yo­luy­la dev­le­ti za­ra­ra uğ­ra­tan he­kim­le­rin yaz­dı­ğı mu­aye­ne ve ame­li­yat pa­ra­la­rı da­hil özel has­ta­ne­ler­den ge­len hiç­bir fa­tu­ra­yı öde­me­ye­cek. Do­lan­dı­rı­cı he­kim­le­ri is­tih­dam eden özel has­ta­ne­ler­le söz­leş­me­le­ri ye­ni­le­me­ye­cek olan SGK, bu has­ta­ne ve he­kim­le­rin ruh­sat­la­rı­nın ip­ta­li için de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na şi­ka­yet ya­zı­sı gön­de­re­cek.

Bugün’de yer alan habere göre; Mec­li­s’­te gö­rü­şü­len Tor­ba Ta­sa­rı­’ya, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık su­çun­dan hü­küm giy­miş he­kim­le­re yö­ne­lik ağır yap­tı­rım­lar ön­gö­ren mad­de ek­len­di. Mad­de­ye gö­re, has­ta­la­rın için­de bu­lun­du­ğu teh­li­ke­li du­rum ve­ya zor şart­lar­dan ya­rar­lan­mak, mes­lek­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne du­yu­lan gü­ve­ni kö­tü­ye kul­lan­mak, si­gor­ta be­de­li­ni al­mak için ve­ya ben­ze­ri yön­tem­ler­le has­ta­la­rı ve dev­le­ti za­ra­ra uğ­ra­tan he­kim­ler, özel has­ta­ne­ler­de iş bu­lup ça­lış­sa­lar da­hi, bu he­kim­le­rin al­tın­da im­za­sı olan hiç­bir fa­tu­ra SGK ta­ra­fın­dan o has­ta­ne­ye öden­me­ye­cek.

Ka­bul edi­len ye­ni dü­zen­le­me­ye gö­re, söz­leş­me­si fes­he­dil­miş sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su­nun fes­he ne­den olan fi­il­le­ri­ne bağ­lı ola­rak olu­şan SGK ala­cak­la­rı tah­sil edil­me­den ve fe­sih sü­re­si ta­mam­lan­ma­dan ay­nı sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su ile söz­leş­me ya­pıl­ma­ya­cak.

Do­la­yı­sıy­la SGK, ala­ca­ğı­nı an­cak tah­sil et­tik­ten son­ra bu has­ta­ne­ler­le ye­ni­den söz­leş­me im­za­la­yıp ça­lış­ma­ya de­vam ede­cek. Ay­rı­ca SGK, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık fi­il­le­ri­ni iş­le­yen sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su ve il­gi­li he­kim­ler hak­kın­da ruh­sat ip­ta­li de da­hil ol­mak üze­re ge­rek­li tüm iş ve iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na şi­ka­yet ya­zı­sı gön­de­re­cek. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, şi­ka­ye­ti uy­gun bul­ma­sı ha­lin­de, do­lan­dı­rı­cı­lı­lık­la­rı ka­nıt­lan­mış bu he­kim ve has­ta­ne­le­rin ruh­sat­la­rı­nı ip­tal ede­rek pi­ya­sa­da ça­lış­ma­la­rı­nı ya­sak­la­ya­cak.

 


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Lilly İlaç’tan yurtdışına ytama

Lilly İlaç Satış Direktörü Özkan Özdoğan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu TMEA - CIS Bölgesi Satış Yetkinlikleri ve Altı Sigma Direktörü...

Kapat