Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

25 Mayıs 2011, Çarşamba 18:56

Biyogüvenlik Kanunu yürürlüğe girdi

Uzun zamandır gündemde olan ve bilimsel, teknolojik gelişmeler çerçevesinde modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ile bu içerikli ürünlerden kaynaklanabilecek riskleri engellemeyi hedefleyen Ulusal Biyogüvenlik Yasası nihayet onaylanarak yürürlüğe girdi. Mart ayı sonunda gerçekleşen bu uygulamanın ardından gözler gıda üreticilerine çevrildi. Mart ve Nisan ayı içerisinde yaşanan diğer mevzuatla ilgili resmi gelişmeler ise şöyle:

 1. 19.03.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) tarafından bir duyuru yayımlanarak, tıbbi cihazlar için serbest satış sertifikası başvuru dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler bildirilmiştir.
 2. 24.03.2010 tarihinde İEGM tarafından yayımlanan bir duyuru ile GMP denetimi için gerekli bilgi ve belgeler bildirilmiştir.
 3. 24.03.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/40 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler 25.03.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 4. 25.03.2010 tarih ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de SGK Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile sağlık yardımları SGK’ca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nca belirlenen ödenecek bedeller bildirilmektedir.
 5. 25.03.2010 tarih ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.
 6. 26.03.2010 tarihinde İEGM tarafından, güncellenen Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu yayımlanmıştır.
 7. 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de Biyogüvenlik Kanunu yayımlanmıştır. Söz konusu kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
 8. 27.03.2010 tarih ve 27534 sayılı Resmi Gazete’de Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 9. 29.03.2010 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı tarafından 2010/41 sayılı ve “Danıştay kararı” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay 10. Dairesi’nin 08.02.2010 tarih ve 2009/11954 E. Sayılı Kararı ile 07.09.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelgenin 1-(a) maddesinin birinci cümlesindeki “…de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile…” ve “…180 gün, …60 gün, …90 gün içinde” ibareleri ile ikinci cümlesindeki “…sağlık kurulu raporunda …” ibaresinin yürütümü durdurulmuş olduğu ve kararın 01.03.2010 tarihinde SGK’ya tebliğ edilmiş olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle SGK kapsamındaki kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmetleri için özel sağlık kurum ve kuruluşları ile SGK sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi için uyulması gereken düzenlemeler bildirilmiştir.
 10. 29.03.2010 tarihinde İEGM tarafından bir duyuru yayımlanarak, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyogüvenlik Kanunu hükümleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından ithal izin işlemleri yürütülen enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve tıbbi amaçlı bebek mamalarının ithal izin başvuru ve yenileme başvuru dosyalarında 29.03.2010 tarihinden itibaren “GDO ve ürünlerinin kullanılmadığına dair üretici firma taahhütnamesi” isteneceği bildirilmiştir.
 11. 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 12. 31.03.2010 tarihinde SGK tarafından Ödeme Komisyonu’nun 2010 yılı çalışma takvimi yayımlanmıştır.
 13. 31.03.2010 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/43 tarih ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 14. 31.03.2010 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/44 sayılı ve “SUT’ta yapılan düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nden önce düzenlenmiş olan diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili 2008 yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporların süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği bildirilmiştir.
 15. 07.04.2010 tarihinde İEGM tarafından yayımlanan duyuruda Akademik Amaçlı ve/veya Uzmanlık Tezi Olarak Yapılacak Olan İlaç Dışı Klinik Araştırma Formu güncellenmiş olduğu belirtilerek, başvurularda güncel başvuru formlarının kullanılması gerektiği bildirilmiştir.
 16. 08.04.2010 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/48 sayılı ve Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler 08.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 17. 13.04.2010 tarihinde İEGM tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt/bildirim yapılacak/yapılmayacak ürünlerle ilgili örnekler konulu bir duyuru yayımlanmıştır.
 18. 14.04.2010 tarihinde İEGM tarafından sözleşmeli araştırma kuruluşlarının denetlenmesine ilişkin bir duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru ile 09.04.2010 tarihinde Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği’ne gönderilen yazı yayımlanmış olup, yazıda denetim başvurusu için hazırlanacak başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler belirtilmiştir.
 19. 15.04.2010 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/51 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler 15.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 20. 16.04.2010 tarihinde İEGM tarafından karekodsuz ürünlerin kardekodlanması hakkında bir genelge yayımlanmıştır.
 21. 20.04.2010 tarihinde 27558 sayılı Resmi Gazete’de Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.
 22. 21.04.2010 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/53 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler 22.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Tam Gün Yasası ile hekimlerde devamlı-kısmi statü ayrımı kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadro atamalarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve...

Kapat