Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

2 Mart 2009, Pazartesi 17:51

2D barkod uygulamasına geçildi

Sağlık Bakanlığı’nın özellikle sahte ilacı hedef aldığı, dünyada bir ilk niteliğindeki yeni uygulaması kapsamında, ilaç kutularında datamatrix barkod standardında 2D karekod barkod yer alacak. Karekod, ilacın referansını gösteren eski sistemdeki bir boyutlu barkodla birlikte ilacın seri numarası, son kullanma tarihi ve lot numarasını da içerecek. Üretici, ecza deposu ve eczane arasındaki satış ağı, her bir satış işleminde, karekodun image teknolojisiyle okutulması suretiyle İlaç Takip Sistemi veritabanına bildirilecek.

Ankara Gündemi’nden diğer güncel haberler ise şöyle: 

1. 24 Ocak 2009 tarihli ve 27120 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ ile Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in “Kademeli Fiyatlandırma” başlıklı 12. maddesinde yer alan kademeli kâr oranlarını gösteren tablodaki depocu satış fiyatının 10-50 TL arasında kalan kısmı (50 TL dâhil) ve 50-100 TL arasında kalan kısmı (100 TL dâhil) için eczacı kâr oranları artırılarak % 25’e çıkarıldı.

2. SGK ile TEB arasında “SGK Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacılar Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” imzalanarak, 26 Ocak 2009 tarihinde SGK’nın internet sitesinde yayımlandı.

3. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 27 Ocak 2009 tarihli, 2009/15 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlandı. Genelge ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesine göre; Sağlık Uygulama Tebliği Eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D) ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Liste, 27 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

4. 28 Ocak 2009 tarihinde, İEGM tarafından İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu yayımlandı. Kılavuz, klinik verilerin karşılıklı kabulünü kolaylaştırmak için tek bir standart sağlamayı amaçlıyor. Aynı tarihte İEGM, Klinik Araştırmalarda Meydana Gelen Advers Reaksiyonların Raporlarının Toplanması, Doğrulanması ve Sunulması Üzerine Kılavuz’u ve Klinik Araştırmalar için Bakanlığa Başvuru Şekli, Önemli Değişikliklerin Bildirimi ve Çalışmanın Sona Erdiğinin Beyan Edilmesine İlişkin Kılavuz’u da yayımladı.

5. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 28 Ocak 2009 tarihli, 2009/16 sayılı “SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlandı. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde bazı değişiklikler yapıldı. Aynı tarihte, 2009/18 sayılı ve “Danıştay kararı” konulu bir genelge de yayımlandı. Genelgede Diş Hekimleri Birliği’nin açtığı iptal davası sonucunda, Danıştay tarafından 2008 yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle söz konusu maddelerin yeniden düzenlendiği bildirildi.
6. 29 Ocak 2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmi Gazete’de 2008 yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak, 1 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

7. 31 Ocak 2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazete’de 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak, 29 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

8. SGK, 2 Şubat 2009 tarihli, 2009/19 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımladı. Genelge ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7’nci Maddesine göre; Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D) ilgili olarak bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenleme listesi 3 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

9. İEGM, 5 Şubat 2009’da Klinik Araştırma İçin Bakanlığa ve Etik Kurula Yapılan Yıllık Bildirim Formu örneğini yayımladı. Müdürlük aynı tarihte, Klinik Araştırmalarda Önemli Bir Değişiklik Gerektirebilecek Hususlara İlişkin Başlıkları da yayımladı.

10. SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı 6 Şubat 2009 tarihli, 2009/22 sayılı ve “2009 Eczane Sözleşmesi” konulu bir genelge yayımladı. Genelge ile yeni kurulan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri faaliyete geçene kadar eczanelerle sözleşme imzalama ve yürütme işlemlerine, genelgenin ekinde yer alan listede belirtilen eczane sözleşmesi işlemleri yürütülecek iller dikkate alınarak, bünyesinde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bulunan 16 İl Müdürlüğü’nce devam edileceği bildirildi.

11. 7 Şubat 2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğ ile 23 Ekim 2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

12. SGK, 9 Şubat 2009 tarihli, 2009/24 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7’nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu genelge yayımladı. Genelge ile “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesine göre; Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D) ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Liste, 1 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

13. İEGM, 10 Şubat 2009’da Klinik Araştırmalarda Gönüllülerin Sigortalanması Hakkında Kılavuzu yayımladı. Bu kılavuz; 23 Aralık 2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe ilişkin İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu hükümleri gereğince; klinik araştırmaya katılan hasta ve sağlıklı gönüllülerin, araştırmadan kaynaklanabilecek herhangi bir zarara karşı korunması için araştırmaları destekleyen(ler) tarafından sigortalanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı.

14. İEGM, Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürününün/Ürünlerinin İthalatı İçin Hazırlanacak Başvuru Dosyasında Yer Alması Gerekli Bilgi ve Belgeler listesini yayımladı.

15. İEGM tarafından yayımlanan bir duyuru ile Türkiye’de ruhsat almak üzere firmaların başvuruda bulundukları Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları yapan merkezlerin “İyi Klinik Uygulamaları” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları” açısından İEGM tarafından denetlenmesinin gerektiği belirtilerek, denetim başvurusu için hazırlanacak başvuru dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler bir liste halinde bildirildi.

16. İEGM’nin SGK Başkanlığı’na göndermiş olduğu 10 Şubat 2009 tarihli ve “Ürünlere Kupür Uygulanması” konulu yazıda üretici veya ithalatçıların karekod basılmış ancak üzerine kupür yerine geçecek şekilde sürşarj yada etiket uygulanmış ürünlerin karekod bilgilerini İlaç Takip Sistemi’ne bildirmeyecekleri belirtildi.

17. SGK tarafından 17 Şubat 2009 tarihli, 2009/27 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlandı. Genelge ile “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesine göre; Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D) ilgili olarak bazı düzenlemeler yapıldı. Liste, 17 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

18. 18 Şubat 2008 tarihinde İEGM tarafından, Mümessil Ecza Depoları Uygulamaları Kılavuzu yayımlandı. Kılavuz; 24.09.2008 tarih ve 27007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan uygulamaların usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlandı. Kılavuz ile 16 Haziran 2005 tarih ve 2005/96 sayılı Bakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı.
 

 


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Bağlantılar önemlidir
Başarının anahtarı kişisel ilişkilerde

Arkadaşlık gibi duygusal faktörler, satış temsilcilerinin doktorlarla yaptığı görüşmelerin başarısını birebir etkiliyor.

Kapat