Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

3 Şubat 2009, Salı 16:08

Reklamda yeni mecra denemelerine sınırlama

Özel sağlık kuruluşları pazarında rekabetin artması sonucu, yeni ve alternatif reklam mecralarına ciddi bir yönelim söz konusu. Dergilerden billboardlara, internetten toplu taşıma araçlarına hatta cep telefonumuzun ekranına kadar dört yanımız reklamlarla çevrili. Ancak bazı özel sağlık kuruluşlarının, kişilerin bilgi ve rızası olmaksızın şahsi telefonlar üzerinden reklam yapması Sağlık Bakanlığı’nın dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili bir Genelge yayımlayan bakanlık, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan sağlık kuruluşlarına yaptırım uygulanacağının altını çizdi. İşte Ankara Gündemi’nden önemli gelişmeler…

1. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ekim 2008 tarihli, 44776 sayılı ve “Sağlık Kuruluşlarının Ticari Reklam ve İlanları” konulu bir Genelge yayımlandı. Genelge ile son zamanlarda bazı özel sağlık kuruluşları tarafından basılı ve görsel yayın araçları dışında, kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsi telefonları aranmak suretiyle sağlık kuruluşları adına talep yaratmaya yönelik tanıtım ve reklam yapıldığının görüldüğü, bu şekilde yapılan tanıtım faaliyetlerinin anılan mevzuata aykırı bulunduğu ve yaptırımı gerektirmekte olduğu bildirildi.

2. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 14 Kasım 2008 tarihli, 18312 sayılı ve “Tedavi Yardımı” konulu bir Genelge yayımlandı. Genelge’de, 23 Ekim 2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (6) Sıra Numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 7. maddesinde ve Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 27 Temmuz 2007 tarihinde imzalanan Protokol’de, bazı reçetelerin eczanelerden dönüşümlü olarak dağıtılması hususunda düzenlemelerin yer almakta olduğu; diğer taraftan, Rekabet Kurumu tarafından Maliye Bakanlığı’na verilen yazılı görüşler çerçevesinde Tebliğ’de bazı değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasının gerekli görüldüğü bildirildi. Bu doğrultuda, Tebliğ’in faktör ve diğer kan ürünleri reçetelerinin eczanelerden dönüşümlü olarak verilmesine ilişkin 7/ı maddesi ile 13. maddesinde bahsedilen ve eczanelerden ilaç teminine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı ile TEB arasında 27 Temmuz 2007 tarihinde imzalan Protokol’ün 3.5’inci maddesi yürürlükten kaldırıldı. Genelge, 1 Aralık 2008 tarihinde yürürlüğe girdi.

3. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 17 Kasım 2008 tarihli, 2008/98 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu Genelge yayımlandı. Genelge ile “Geri Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesi gereği; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D) ilgili olarak bazı düzenlemeler yapıldı.

4. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 24 Kasım 2008 tarihli, 2008/100 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu Genelge yayımlandı.

5. 24 Kasım 2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından radyofarmasötik ajanlara ilişkin bir duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruda, Sağlık Uygulama Tebliği’nin MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesine ilişkin 25.2.1. maddesinin (d) bendindeki radyofarmasötik ajan kullanılarak yapılan tetkik ve tedavilerin faturalanmasıyla ilgili olarak örneklemeye girmeden yüzde 100’ün incelenmesini sağlayacak değişiklik, MEDULA uygulamasının 12 Kasım 2008 tarihinde devreye alınmış olduğu, ancak değişiklik tarihinden önce radyofarmasötik ajanlarla ilgili takiplerini faturalandırmış olan sağlık kurum ve kuruluşlarının, SUT’un 25.2.1 maddesinin (d) bendi gereğince yüzde 100 incelenmesi gerçekleşmeyeceğinden örnekleme iptali yaptırmaları gerektiği belirtildi.

6. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Organizasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 26 Kasım 2008 tarihinde “Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri” konulu ve 2008/111 sayılı Genelge yayımlandı. Bu Genelge ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması, sağlık ödeme işlemlerinde etkin denetim ve kontrolün sağlanması için iş yoğunluğu, reçete ve fatura sayıları, sağlık hizmet sunucu sayıları, coğrafi şartlar ve ulaşım imkânları gibi kriterler dikkate alınarak tespit edilen 15 ilde daha sağlık sosyal güvenlik merkezinin kurulmasına  karar verildiği bildirildi.

7. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından 27 Kasım 2008 tarihli, 19447 sayılı ve “Tedavi Yardımı” konulu Genelge yayımlandı.

8. 1 Aralık 2008 tarihli ve 27071 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

9. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1 Aralık 2008 tarihinde yapılan duyuru ile hasta muayene, tetkik ve tedavilerinin ödemeye esas işlemlerinin elektronik ortamda sisteme alınmasını sağlayan ve bu elektronik bilgi yardımıyla ödemesini sağlayan MEDULA yazılımına ilişkin uygulama esasları duyuruldu.

10. 2 Aralık 2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık tarafından “Yerli Ürün Kullanılması” konulu 2008/20 sayılı Genelge yayımlandı.

11. 4 Aralık 2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de 3 Kasım 1983 tarihli ve 83/7314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ve Yeni Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği yayımlandı.

12. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 4 Aralık 2008 tarihinde “SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler” konulu 2008/105 sayılı Genelge yayımlandı.

13. 6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

14. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 15 Aralık 2008 tarih, 2008/107 sayı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu Genelge yayımlandı.

15. 18 Aralık 2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmi Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıda Maddelerinde Nitrat Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ’in amacı, belirli gıda maddelerinde bulunan nitrat seviyesinin resmi kontrolü için gıda maddelerinden numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini belirlemektir.

16. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 22 Aralık 2008 tarihli, 2008/110 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımlanıp, 23 Aralık 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu Genelge ile SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D)  ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.

17. 23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik yayımlanıp, 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin ilaçlarla ilgili mevzuatına uyum sağlanması amacıyla İyi Klinik Uygulamaları hakkındaki 2001/20/EC ve 2005/28/EC sayılı direktiflere paralel olarak hazırlandı. Yönetmelik, insanlar üzerinde yapılacak ilaç klinik araştırmaları, ilaç dışı klinik araştırmaları, tıbbi cihazlarla yapılan araştırmaları, yeni bir cerrahi yöntem kullanılarak yapılacak klinik araştırmalarına ilişkin her türlü klinik araştırmayı, araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler ile biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları ile tedavi amaçlı denemeleri kapsamakta olup, gözlemsel çalışmalar, insani amaçlı ilaca erken erişim programları ve ilaç dışı standart tedavi uygulamaları bu Yönetmelik’in kapsamı dışındadır.

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu

 


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Yeni ADA/EASD tedavi önerileri

Uzmanlar, tek başına metforminle tedavi hedeflerine ulaşılamadığında bazal insülin ya da sülfonilüre kullanılmasını öneriyor.

Kapat